ประวัติความเป็นมา


       ปฐพีศาสตร์และสิ่งแวดล้อม คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เดิมคือภาควิชาปฐพีศาสตร์ เริ่มเปิดรับนักศึกษาสาขาวิชาเอก
ปฐพีศาสตร์เมื่อ พ.ศ. 2510 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีความรู้และประสบการณ์เกี่ยวกับดินเพียงพอสำหรับการใช้ประโยชน์
การจัดการ และการอนุรักษ์ดินอย่างมีประสิทธิภาพ จากประสบการณ์ในการสอนและวิจัยเป็นเวลาหลายปี ภาควิชาฯ ตระหนักถึงความจำเป็นในการปรับปรุงภาระกิจจากเดิมซึ่งเน้นเฉพาะ “ดิน” (Soil) เป็นการศึกษาทรัพยากรที่ดินและสิ่งแวดล้อมโดยรวม ทั้งนี้เพื่อให้สามารถแก้ปัญหาเกี่ยวกับดินและที่ดินได้อย่างมีประสิทธิภาพ และเพื่อรองรับการพัฒนาทรัพยากรที่ดินสำหรับการเกษตรที่ยั่งยืน

     ดังนั้นภาควิชาฯ จึงได้ขยายขอบเขตภาระกิจให้สอดคล้องกับแนวคิดดังกล่าว และเปลี่ยนแปลงชื่อภาควิชาเป็น “ทรัพยากรที่ดินและสิ่งแวดล้อม” เมื่อ พ.ศ. 2542 ปัจจุบันภาควิชาฯ เปิดทำการสอนทั้งในระดับปริญญาตรี โท และเอก ในสาขาปฐพีศาสตร์ ปริญญาตรี สาขาทรัพยากรการเกษตรและสิ่งแวดล้อม และปริญญาโท สาขาทรัพยากรการเกษตรและสิ่งแวดล้อม ทางด้านการวิจัย ภาควิชาฯ มีงานวิจัยครอบคลุมในหลายสาขาทั้งทางด้านปฐพีศาสตร์ ทรัพยากรที่ดินและสิ่งแวดล้อม ทั้งที่เป็นงานวิจัยซึ่งดำเนินการโดยภาควิชาฯ และงานวิจัยซึ่งได้รับความร่วมมือจากสถาบันอื่น ๆ ทั้งในและต่างประเทศ นอกจากนี้ ภาควิชาฯ ยังมีภาระกิจทางด้านบริการสังคม ได้แก่ การให้บริการทดสอบดิน น้ำ พืช และวัสดุการเกษตรอื่นๆ รวมทั้งการให้คำแนะนำตลอดจนจัดการฝึกอบรมแก่เกษตรกร และนักส่งเสริมการเกษตร ทางด้านการจัดการที่ดินและแหล่งน้ำเพื่อการเพิ่มผลผลิตทางการเกษตร   
   
  แผ่นพับแนะนำสาขาวิชาปฐพีศาสตร์และสิ่งแวดล้อม (ด้านหน้า)
 
   
  แผ่นพับแนะนำสาขาวิชาปฐพีศาสตร์และสิ่งแวดล้อม (ด้านหลัง)