วิสัยทัศน์


     สาขาวิชาปฐพีศาสตร์และสิ่งแวดล้อมเป็นสถาบันชั้นนำของประเทศ ในการผลิตบัณฑิต พัฒนาองค์ความรู้ และบริการวิชาการแก่สังคมด้านทรัพยากรที่ดินและสิ่งแวดล้อมแบบบูรณาการ
 
 
 
พันธกิจ

     ผลิตบัณฑิตที่มีความเชี่ยวชาญทางทฤษฏีและสามารถบริหารจัดการทรัพยากรที่ดินและสิ่งแวดล้อม พัฒนาองค์ความรู้ ด้านทรัพยากรที่ดินและสิ่งแวดล้อม ประยุกต์ใช้องค์ความรู้เพื่อการพัฒนาทรัพยากรที่ดินและสิ่งแวดล้อมพัฒนาความรู้ ความสามารถ ด้านทรัพยากรที่ดิน และสิ่งแวดล้อมของบุคลากรในประเทศและต่างประเทศ ให้บริการวิชาการ
แก่สังคมในการ พัฒนาด้านทรัพยากรที่ดินและสิ่งแวดล้อม